Blaenoriaeth Datblygu’r Ysgol 2018-19

Gweithredu Siarter Iaith yn llwyddiannus
Cyfoethogi profiadau cwricwlaidd disgyblion ar draws yr ystod oedran
Gwreiddio’r Fframwaith Cymhwysedd Digidol
Gwella cynnydd disgyblion drwy fireinio adborth a marcio
Parhau i wella safonau Mathemateg a Rhifedd
Gweithredu’r Safonau Proffesiynol newydd yn effeithiol gan ffocysu ar yr elfennau Addysgeg ac Arweinyddiaeth
Codi lefelau presenoldeb disgyblion ar draws yr ystod oedran
Gwella Perfformiad Bechgyn ar draws yr ystod oed
Parhau i weithio tuag at cwrdd â gofynion y Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)