Ein Gwerthoedd ac Ethos

Fel cymuned ysgol, fe ystyriwn hi’n fraint i fod yn arloesi yn addysgiadol yma ym Mro Teifi wrth sefydlu darpariaeth sy’n cynnig dilyniant a pharhad o dan yr un to i’n disgyblion. Bydd yr hyn a gynigir iddynt yn seiliedig yn gadarn ar yr egwyddorion sylfaenol canlynol:

• Sicrhau safonau dysgu ac addysgu rhagorol er mwyn datblygu potensial pob disgybl yn llawn a’u paratoi i fod yn ddysgwyr gydol oes.
• Cefnogi pob disgybl i ddatblygu medrau llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol effeithiol er mwyn cael mynediad at holl bynciau’r cwricwlwm.
• Meithrin hinsawdd addysgiadol lle mae staff a disgyblion yn awyddus i arloesi a lle gwelir heriau fel cyfleoedd i ddysgu a datblygu.
• Datblygu ymwybyddiaeth a balchder yn ieithoedd, diwylliant, traddodiadau ac etifeddiaeth Cymru ymysg ein disgyblion a fydd yn sail i ehangu eu
• gorwelion, eu gwybodaeth a’u hymwybyddiaeth o gydberthynas Cymru ag Ewrop a’r byd.
• Datblygu perthynas lwyddiannus rhwng yr ysgol, y rhieni a chymuned eang Bro Teifi er mwyn cefnogi dysgu’r disgyblion.

Croeso cynnes felly i Ysgol Bro Teifi ac i ddechrau cyfnod newydd a chyffrous ym mhatrwm addysg de Ceredigion a Gorllewin Sir Gâr.