Ffês 1 – Meithrin i Flwyddyn 4


Pennaeth Ffês 1: Cerys Llywelyn
Pennaeth Ffês 1: Carys Llywelyn
Dirprwy Bennaeth Ffês 1 - Einir Ryder
Dirprwy Bennaeth Ffês 1 – Einir Ryder (M-Bl2)
Is-Bennaeth Ffês 1 – Eleri Thornton (Bl 3+4)

Dechreuir taith addysgol y disgyblion yn Ffês 1. Ein nod yw i eich plentyn fod yn hapus yn ein plith, mewn awyrgylch cartrefol lle ymrwymir i greu cysylltiadau agos a chadarnhaol rhwng y cartref a’r ysgol. Derbynnir plant i’r Dosbarth Meithrin yn rhan-amser yn ystod y tymor ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed. Cychwynnir yn y Dosbarth Derbyn y tymor ar ôl eu penblwydd yn 4 oed. Mae yna dri dosbarth cymysg o flynyddoedd 1 a 2 a thri dosbarth cymysg o flynyddoedd 3 a 4. Prif ffocws Ffês 1 ydy gweithredu egwyddorion y Cyfnod Sylfaen a’u hymestyn a’u datblygu ym mlynyddoedd 3 a 4. Ym mlynyddoedd 3 a 4 cânt gyfleoedd i ddatblygu’r sgiliau a gyflwynwyd yn y Cyfnod Sylfaen a llyfnhau’r pontio traddodiadol o’r Cyfnod Sylfaen i Gyfnod Allweddol 2. “Yr hyn y gall y plentyn wneud gyda chymorth heddiw, gall wneud ei hun yfory”.