Ffês 2 – Blwyddyn 5 i Flwyddyn 8

Pennaeth Ffês 2: Heledd Thomas
Dirprwy Bennaeth Ffês 2: Carys Williams

Dyma Ffês ganol yr ysgol. Bydd y disgyblion y Ffês yn datblygu y sgiliau hynny sydd eisoes wedi eu cyflwyno iddynt gyda’r gobaith o lyfnhau’r trosglwyddo traddodiadol o’r blynyddoedd cynradd i’r uwchradd.
Ceir tri dosbarth cymysg o ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ar y llawr cyntaf ym mloc A. Caiff y disgyblion eu haddysgu yn bennaf gan eu hathrawon dosbarth. Manteisir ar arbenigedd athrawon o’r sector uwchradd i gyfoethogi eu profiadau dysgu trwy gyd-ddysgu rhai pynciau penodol. Bydd modd i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ddefnyddio holl adnoddau Bro Teifi dan oruchwyliaeth athro bob amser. Byddant yn rhannu amser cinio / amseroedd chwarae gyda disgyblion Ffês 1.
Ceir tri dosbarth o ddisgyblion ym mlwyddyn 7 a phedwar dosbarth ym mlwyddyn 8. Caiff y disgyblion eu cofrestru gan eu hathrawon cofrestru mewn stafelloedd ym mloc C a D o’r adeilad. Bydd y dosbarthiadau hyn yn ddosbarthiadau o allu cymysg a cheir cynhaliaeth a chefnogaeth i ddisgyblion o bryd i’w gilydd gan adran gynhwysiant yr ysgol. Cynigir cwricwlwm eang a chytbwys i’w paratoi ar gyfer gwneud dewisiadau pwysig ym mlwyddyn 9.