Sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth

Sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth

 

Hysbysiad preifatrwydd ar gyfer Ysgol Bro Teifi

 

Mae trin gwybodaeth bersonol yn gywir gan Ysgol Bro Teifi yn bwysig iawn wrth gyflwyno ein gwasanaethau a chynnal hyder y cyhoedd.

 

Ysgol Bro Teifi yw’r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol a ddarparwyd gennych. Mae hyn yn golygu mai’r ysgol sy’n pennu’r pwrpasau a’r modd y caiff unrhyw ddata personol sy’n ymwneud â disgyblion a’u teuluoedd, staff a llywodraethwyr ei brosesu.

 

Data personol yw unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol o’r wybodaeth. Defnyddir y termau ‘gwybodaeth bersonol’ a ‘data personol’ drwy’r hysbysiad preifatrwydd hwn ac mae ganddynt yr un ystyr.

 

Cynhyrchwyd yr hysbysiad preifatrwydd hwn i esbonio mor glir â phosib yr hyn a wnawn gyda’ch data personol.

 

 

 

 1. Y dibenion yr ydym yn defnyddio’ch data personol ar eu cyfer

 

Fel rheolwyr data, mae’r ysgol yn defnyddio’r wybodaeth a dderbyniwyd at y dibenion isod:

 • At ddibenion adrodd ar berfformiad ysgolion;
 • Adrodd ar berfformiad ysgolion;
 • Rhoi cyfleoedd dysgu i ddysgwyr, gan gynnwys teithiau ysgol a llwyfannau dysgu megis Hwb;
 • Darparu prydau ysgol am ddim;
 • Cefnogi anghenion iechyd gan gynnwys cyflyrau meddygol, alergeddau;
 • Darparu cludiant;
 • Cefnogi anghenion ehangach disgyblion, megis anghenion dysgu ychwanegol, iechyd meddwl, lles a chefnogaeth gyrfaoedd.Ni fydd unrhyw ddata byth yn cael ei gyhoeddi a fyddai’n galluogi adnabod disgyblion unigol. 
 •  
 1. Pam rydym yn casglu a defnyddio eich gwybodaeth?

 

Mae gan Ysgol Bro Teifi yr hawl cyfreithiol i gasglu a defnyddio data personol sy’n ymwneud â disgyblion a’u teuluoedd, a gallwn hefyd dderbyn gwybodaeth perthnasol o’u ysgol blaenorol, yr ALl a/neu Llywodraeth Cymru. Rydym yn casglu a defnyddio data personol er mwyn cwrdd â gofynion cyfreithiol a diddordebau cyfiawn fel y’u pennir yn y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a’r Ddeddf Diogelu Data 2018, sy’n cynnwys y rheiny sy’n berthnasol i’r canlynol:

 • Erthygl 6 ac Erthygl 9 o’r GDPR;
 • Deddf Addysg (Cymru) 2014;
 • Rheoliadau Gwybodaeth am Ddisgyblion (Cymru) 2011. 
 •  


 

 1. Pa fath o wybodaeth ydym ni’n ei ddefnyddio?

 

Rydym yn casglu’r mathau canlynol o ddata personol amdanoch i gyflwyno’r gwasanaeth hwn:

 • Enw;
 • Cyfeiriad;
 • Dyddiad Geni;
 • Rhyw;
 • Anghenion Addysgol Arbennig;
 • Cofnodion asesiadau a phresenoldeb
 • Rhif Ffôn;
 • Cyfeiriad ebost;
 • Cyfansoddiad eich teulu;
 • Delweddau / ffotograffau;
 • Gwybodaeth am eich iechyd;
 • Eich tarddiad hiliol neu ethnig;
 • Data biometrig (mewn rhai ysgolion ar gyfer arlwyo heb arian);
 • Cofnodion cyflogeion.

 

 1. A ydyn ni’n defnyddio gwybodaeth a dderbynnir o ffynonellau eraill?

 

I ddarparu’r gwasanaeth hwn, rydym yn casglu gwybodaeth yn uniongyrchol oddi wrthych ond efallai y byddwn hefyd yn derbyn gwybodaeth o’r ffynonellau canlynol:

 • Athrawon;
 • Cyngor Sir Ceredigion;
 • Byrddau Cymhwyster.

 

Gellir cael y mathau canlynol o ddata personol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Canlyniadau asesiadau / profion;
 • Canlyniadau TGAU, Safon Uwch neu gyfwerth;
 • Gwybodaeth ar les / presenoldeb / gwaharddiadau.

 

 

 1. 5. Trosglwyddo’ch gwybodaeth dramor

 

Ni chaiff eich gwybodaeth ei drosglwyddo y tu allan i’r Undeb Ewropeaidd.

 

 

 


 

 1. Pwy sydd â mynediad at eich gwybodaeth?

 

Efallai y byddwn yn rhannu’ch gwybodaeth gyda’r derbynwyr canlynol, yn dibynnu ar eich amgylchiadau:

 • Llywodraeth Cymru;
 • Cyngor Sir Ceredigion;
 • ERW (consortiwm addysg rhanbarthol);
 • Gyrfa Cymru;
 • GIG;
 • Unrhyw gorff a gydnabyddir gan Y Swyddfa Rheoleiddio Cymwysterau ac Arholiadau (Ofqual) mewn perthynas â’r dyfarniad neu ddilysu cymhwyster penodedig neu ddisgrifiad o’r cymhwyster;
 • Cwmnïoedd sy’n darparu llwyfannau addysgol i greu cyfrifon dysgwr i gael mynediad i’w llwyfannau meddalwedd;
 • Adnoddau dysgu addysgol eraill y mae’r ysgol yn eu defnyddio i wella profiad dysgu’r disgybl;
 • Rhieni / Gwarcheidwaid.Bydd yr ysgol ond yn darparu data i sefydliad arall at ddiben penodol ac am gyfnod cyfyngedig, ac ar ôl hynny rhaid i’r sefydliad gadarnhau ei bod wedi’i ddinistrio. Rhaid i unrhyw ddadansoddiadau a gynhyrchir ddilyn rheolau datgelu Llywodraeth Cymru i sicrhau na ellir adnabod disgyblion unigol.Fodd bynnag, mae sefyllfaoedd penodol lle mae’n bosib y bydd gofyn i ni ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi, megis:
 • Lle mae’n ofynnol i’r ysgol ddarparu’r wybodaeth yn ôl y gyfraith;
 • Lle mae angen datgelu’r wybodaeth i atal neu ganfod trosedd;
 • Pan fo datgeliad o fewn buddiannau hanfodol y person dan sylw.   8. Eich hawliau dan y Ddeddf Diogelu Data (2018) & GDPRMae gennych yr hawl i:
 •  
 • Bydd yr ysgol yn cadw cofnod disgybl llawn nes bydd y disgybl yn gadael yr ysgol (ar gyfer ysgolion cynradd) neu hyd at ben-blwydd y plentyn yn 25 oed (ar gyfer ysgolion uwchradd a chanol) neu hyd at y meini prawf sy’n sail i’r rheoliad statudol, yn unol â Chanllawiau Cadw Cyngor Ceredigion. Efallai y bydd gan ddata arall gyfnodau cadw gwahanol y gellir eu canfod yn yr “Atodlen Cadw Data ar gyfer Ysgolion a’r ALl”. Ar ôl y pwynt hwn, bydd y data yn cael ei wneud yn ddienw yn unol ag arferion gorau ac yn cael ei ddefnyddio at ddibenion ystadegol ac ymchwil yn unig.
 • 7. Am ba hyd y byddwn yn cadw’ch gwybodaeth?
 • Gael mynediad at y data personol y mae’r ysgol yn ei brosesu amdanoch chi;
 • Cael unrhyw wybodaeth anghywir neu anghyflawn wedi’i gywiro;
 • Tynnu’n ôl eich caniatâd i brosesu, lle mai dyma’r unig sail ar gyfer y prosesu;
 • Gwneud cwyn i Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO), y corff annibynnol yn y DU sy’n diogelu hawliau gwybodaeth.Mewn rhai amgylchiadau, efallai bod gennych yr hawl i:
 • Wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol;
 • Dileu eich data personol;
 • Cyfyngu prosesu eich gwybodaeth bersonol;
 • Cludadwyedd data (sy’n rhoi’r hawl i chi dderbyn data personol yr ydych wedi’i ddarparu i’r ysgol mewn fformat strwythuredig, a ddefnyddir yn aml ac sydd ar ffurf y gall peiriant ei ddarllen).


 

 1. Manylion cyswllt

 

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r hysbysiad preifatrwydd hwn a’ch hawliau, cysylltwch â:

 

Swyddog Diogelu Data

Gwasanaethau Dysgu

Cyngor Sir Ceredigion

Canolfan Rheidol

Rhodfa Padarn

Llanbadarn Fawr

Aberystwyth

SY23 3UE

 

E-bost: servicedesk@cerenet.org.uk

Ffôn: 01970 63 3678

 

 

Mae manylion cyswllt Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ynghyd â chanllawiau pellach ar ddeddfwriaeth Diogelu Data i’w gweld ar wefan yr ICO:

www.ico.org.uk